Jakość europejska

Szczegółowy opis akcji: Jakość europejska

1. Nazwa i treść Programu.

1.1. Nazwa Programu: "JAKOŚĆ EUROPEJSKA". 1.2. Treść Programu: Organizator ponosi odpowiedzialność przed Uczestnikiem Programu za zapewnienie: - konsultacji on-line w sieci przez Internet w kwestiach dotyczących eksploatacji towaru zakupionego u Organizatora Programu, - udostępnienie wersji elektronicznej katalogu produktów Organizatora; -na życzenie Uczestnika przekazanie informacji o adresach najbliższych punktów sprzedaży - informacja elektroniczna o nowych typach towarów, - o przeprowadzanych Akcjach związanych ze sprzedawanymi towarami. 

2. Informacje o organizatorze Programu.

Nazwa: TV GROUP

3. Terminy obowiązywania Programu.

3.1. Termin obowiązywania Programu: od momentu zakupu towaru przez Uczestnika Programu oraz przez cały okres użytkowania towaru. 4. Terytorium obowiązywania Programu. 4.1. Program obowiązuje na terytorium Ukrainy, na którym sprzedawane są Towary. 5. Opis cech towarów pozwalających na określenie związku pomiędzy towarem i obowiązującym Programem. 5.1. Towarem są wszystkie modele telewizorów; odkurzaczy, lodówek, zamrażarek.

 

5.2. Posiadanie karty gwarancyjnej i paragonu poświadczającego zakup stanowią obowiązkowy warunek poświadczający prawdziwość informacji przekazanej przez Uczestnika Programu podczas jego rejestracji na stronie www.product-registration.eu 6. Tryb i sposób informowania Uczestników Programu o warunkach Programu i jego terminie. 6.1. Szczegółowe warunki Programu znajdują się na stronie www.product-registration.eu 6.2. Organizator ma prawo nie prowadzić negocjacji pisemych i innych kontaktów z uczestnikami Programu, poza przypadkami przewidzianymi w niniejszych warunkach. 7. Tryb uczestnictwa w Programie. 7.1. W Programie mogą brać udział osoby fizyczne zdolne do czynności prawnych, pełnoletnie, obywatele Ukrainy mieszkający na jej terytorium. 7.2. Żeby zostać Uczestnikiem Programu należy: 7.2.1. Kupić Towary biorące udział w Programie.  7.2.2. Zarejestrować się w ciągu miesiąca od momentu zakupu towaru na stronie: www.product-registration.eu. Podczas rejestrecji podaje się następujące dane Uczestnika: 7.2.2.1. Imię, Nazwisko, Imię odojcowskie. 7.2.2.2. Adres poczty elektronicznej (e-mail) 7.2.2.3. Numer telefonu 7.2.2.4. Data urodzenia 7.2.2.5. Nazwa i adres sklepu, w którym dokonano zakupu 8. Warunki dodatkowe 8.1. Uczestnikom Programu nie może być wypłacony ekwiwalent pieniężny wartości usług gwarantowanych w Programie. 8.2. Uczestnik Programu zobowiązany jest oddać towar uszkodzony do serwisu. 8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pracę poczty i kurierów. 8.4. Wygląd zewnętrzny towarów może różnić się od zdjęć zamieszczonych w materiałach reklamowych. 8.5. Organizator ma prawo do publikowania informacji dodatkowych o Programie. 8.6. Uaktualnione informacje będą niezwłocznie opublikowane na stronie www.product-registration.eu. 8.7. W przypadku przedterminowego zakończenia Programu informacje o tym fakcie będą zamieszczone przez Organizatora na stronie www.product-registration.eu. 8.8. Wszyscy Uczetnicy Programu samodzielnie pokrywają wszelkie koszty poniesione w związku z udziałem w Programie. 8.9. Organizator ma prawo do nie prowadzenia negocjacji pisemnych z Uczestnikami Programu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach oraz przez obowiązujące przepisy prawa. 8.10. Fakt uczestnictwa w Programie oznacza zapoznanie się i pełną zgodność Uczestników z niniejszymi warunkami organizacyjnymi.

Product-Registration.EU

Product-Registration.EU

 Imię